Szlovákia Állategészségügyi Szervezete

Dr.Patus Sándor hatósági állatorvos, Dunaszerdahely

"Az állam, mint eszmei személy, mint elvont fogalom, szervei útján működik, akar és cselekszik és lesz konkrét valósággá. Az állam tagjait vagy tagjainak egyes csoportját kinevezés vagy választás útján államszervekké, közorgánumokká, közigazgatási szervekké teszi meg, és a közigazgatási teendők egy meghatározott körének ellátására jogosítja illetve kötelezi. Ezek az állampolgárok azok, akiknek közegén keresztül az állam (a közigazgatás), az állami (a közigazgatási) szervek a valóságban élnek és működnek."

Ezt a definíciót a múlt század negyvenes éveinek elején a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Állatorvosi Osztályán használt "Közigazgatás" című jegyzetkönyvből idéztem. A meghat ározás máig érvényes - ilyen állami szerv az állategészségügyi igazgatás területén a mindenkor érvényes állategészségügyi törvény szerint létesitett hatósági szerv is. Az ismeretlen szerző néhány sorral odébb így folytatja: "Vannak . hivatásos (hivatalnoki) szervek, amelyek tagjai élethivatásként végzik a közigazgatási működést és az ezért járó fizetésük a megélhetési alapjuk. Pl. a járási magyar királyi állatorvos." Ma ez annyiban érvényes, hogy Szlovákiában a hatósági állatorvosnak, mint köztisztviselőnek, a fizetése az egyedüli kizárólagos bevétele, de, hogy ez kellő "alap"-e .. ?

Rövid történelmi áttekintés:

1941-ben az állat-egészségügyi igazgatásra vonatkozó alapvető rendelkezéseket az 1928. XIX. t. c. és ennek végrahajtására kiadott 100.000/1932. F.M. sz. rendelet, valamint az 1900:XVII. t. c. és ennek tárgyában a 95.000/1930. F.M. sz. rendeletek tartalmazták. Ezeket az adatokat csak azért említem, hogy szemléltessem a változást - régebben a törvények időtállóbak voltak mint napjainkban. S őt a az egyik közszolgálatot szabályozó t. c. így rendelkezik: "Helyhatósági állatorvossá csak azt szabad alkalmazni, aki az 1883:I. t.c. 1. szakaszának a) és b) pontjában kívánt kellékeken felül a) a magyar nyelvet szóban és írásban és a helyi nyelvet legalább szóban bírja ."

Szlovákiában 1950-ig a magyar törvény, az 1888:VII. t.c. alapján a Szántóügyi Minisztérium által kiadott néhány rendelet volt érvényben

majd, a rendszerváltozás után

A sűrűn változó jogszabályok azt is jelentették, hogy az utóbbi 40 évben hatszor változott az intézmény neve.

Szervezeti struktúra:

A Regionális Felügyelet egy, vagy több járás területén működik és a terület nagyságától, lakosok számától, állatlétszámtól, élelmiszeripari létesítmények számától függ az alkalmazottak száma. Szlovákiában 8 megyében 79 járás van. A regionális Felügyeletek száma 40.

Egyéb intézmények:

A központi igazgatót, egyben országos főállatorvost, a földművelési miniszter nevezi ki és annak tartozik beszámolási kötelezettséggel is. Az Országos Állat-egészségügyi Felügyelőség a Földművelési Minisztérium által folyósított költségvetésből gazdálkodik és erre kötődnek rá az alárendelt felügyelőségek és egyéb intézmények, mint az Állami Állati Biopreparátumokat és Gyógyszereket Ellenőrző Intézet, az Állatorvosi Továbbképző Intézet és a 6 Állami Állat-egészségügyi és Élelmiszervizsgáló Intézet. Ez utóbbiak részben önellátóak.

Szlovákiában elég gyorsan, a "bársonyos" forradalom után sikerült megalkotni és hatékony lobbizás mellett a Parlamentben elfogadtatni az Állatorvosi Kamaráról és Magánállatorvosokról szóló törvényt. Í gy 1992. február 1.-től mondhatni az összes körállatorvos privatizált és tovább praktizált a saját körzetében. Az őket addig alkalmazó Járási Állat-egészségügyi Felügyelőségektől 3 havi átlagbérnek megfelelő végkielégítést kaptak és jutányos áron megvásárolhatták az intézménynél feleslegessé váló munkaeszközöket, gyógyszereket, berendezéseket, épületeket.

Állatgyógyászati tevékenységet csak kamarai tag végezhet, hatósági vagy a rendőrség, esetleg katonaság kötelékéhez tartozó állatorvos nem lehet tagja a Kamarának, tehát nem is praktizálhat. Ezzel szemben húsvizsgálatot csak hatósági állatorvos végezhet. A magánállatorvos nem léphet alkalmazotti viszonyba az állattartóval, nem számlázhat átalányban, köteles betartani a Kamara által megszabott minimális árakat, nem vonatkozik rá a kisiparosokról szóló törvény, tehát szabad foglalkozást űző személynek tekintendő.

A magánállatorvosok a regionális felügyelőségekkel szerződéses viszonyban vannak, ennek értelmében megb í zást kapnak bizonyos tevékenységek, például diagnosztikai vizsgálatok, vakcinázások, száll í tás előtti klinikai vizsgálat és általános járványügyi felügyelet elvégzésére. Az elvégzett munkát havonta kötelesek jelenteni a regionális felügyeletre, ahol az adatok bekerülnek a VETPROF szám í tógépes rendszerbe, mely program segítségével állandóan áttekinthető országosan is a járványügyi helyzet, a tervek teljesítése és a rendelkezésre álló pénzügyi keret.

A Szlovák Köztársaság Országos Állategészségügyi és Élelmiszer Felügyeletének szervezeti struktúrája

PV-polgárvédelem, MB-munkabiztonság, TV-tűzvédelem

Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Felügyelet szervezeti struktúrája

Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer Felügyelet szervezeti struktúrája 15 alkalmazottig

 Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer Felügyelet szervezeti struktúrája 16-30 alkalmazottig

Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer Felügyelet szervezeti struktúrája 30 alkalmazott felett

<< Vissza a Szervezetek főoldalára

<< Vissza a MÁVSZ főoldalára